16 października 2014

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole

Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
z dnia 30 grudnia 2014r.

W sprawie terminu i sposobu wnoszenia opłat za przedszkole

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., z dniem 30 grudnia 2014r. obowiązują następujące zasady:

1. Opłata za przedszkole może być wnoszona u kierownika gospodarczego w kasie przedszkola w terminie od 5-go do 15-go każdego miesiąca , którego należność dotyczy w wyznaczonych przez dyrektora placówki dniach. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Zgodnie z art. 115K.c.sobota nie jest dniem uznanym za ustawowo wolnym od pracy ( Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt IIICZP 8/03)

2. Opłata może być wpłacona na konto przedszkola do 13-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy ( art.456 §1 K.c.)

3. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie do wglądu rodziców u nauczycieli poszczególnych grup od 5-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.

4. Opłata za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową wnoszona jest w formie zaliczki i rozliczana zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca podobnie jak opłata za wyżywienie

5. Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Nr konta:

PKO Bank Polski SA oddział w Gorzowie Wlkp.

87 1020 1967 0000 8502 0128 3902

z dopiskiem: „Za… (imię i nazwisko dziecka), w tym żyw=……świad=……”

Zarządzenie obowiązuje z dniem 01 stycznia 2015 roku


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 16 października 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia