26 stycznia 2015

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)
w Przedszkolu Miejskim nr 23
w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

II. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku:
a) eliminowania ryzyka zarażenia się chorobami zakaźnymi typu świerzb, glistnica
i owsica;
b) kontroli higieny skóry;
c) stwierdzenia u dzieci objawów choroby zakaźnej.
2. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
• zasad postępowania z dzieckiem chorym,
• objawów choroby zakaźnej.

IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy:
1) rodziców/opiekunów prawnych,
2) nauczycieli,
3) personelu pomocniczego,
4) dyrektora,
5) wychowanków przedszkola.
V. Definicje

Owsica – zakażenie owsikami. Objawy – uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy)
w okolicy odbytu, a u dziewczynek – sromu i pochwy – zaczerwieniona skóra wokół odbytu – nerwowość i rozdrażnienie – osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.

Glistnica – glista ludzka. Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa. Objawy: różne reakcje alergiczne (np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami, uporczywy ból gardła, ok. 2-3 miesiącach od zakażenia, kiedy w jelitach pojawiają się dorosłe glisty, wystąpić mogą biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także wzdęcia lub uporczywe zaparcia.

Szczegółowy opis chorób – Załącznik 1
VI. Opis procedury

1. Rodzice:
1) systematycznie dbają o higienę swojego dziecka;
2) wyrażają pisemną zgodę na sprawdzanie czystości higieny osobistej dzieci przez wychowawców grup;
3) systematycznie zaopatrują dzieci w ręczniki i chusteczki jednorazowe.

2. Nauczyciele:
1) podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach grupowych (pogadanki, broszurki, aranżowanie spotkań ze specjalistami);
2) zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych;
3) za pisemną zgodą dokonują okresowego przeglądu higieny osobistej swoich wychowanków (włosy, paznokcie, ręce, odzież);
4) prowadzą przegląd higieny osobistej w osobnym pomieszczeniu, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa,
5) o wynikach kontroli informują dyrektora i rodziców dziecka;
6) systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci szczególnie na placu zabaw.

3. Personel pomocniczy:
1) zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty);
2) przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel;
3) przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją;
4) dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów;
5) systematycznie uzupełnia mydła i ręczniki jednorazowe;
6) przestrzegają zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków (dyrektor, kierownik gospodarczy);
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy;
8) współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków;
9) dokonuje kontroli prowadzonych dezynfekcji w prowadzonych rejestrach zabiegów;
10) dokonuje 2 razy w roku wymiany piasku w piaskownicy;

VII. Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej:
1. Poinformowanie rodziców dziecka (dyrektor lub wychowawca).
2. Niezwłoczne odebranie dziecka z placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia.
4. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym dyrekcja placówki podejmuje współprace z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom.
5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są poinformować nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe.
6. Poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu choroby zakaźnej
w przedszkolu (np. rozmowy indywidualne, zebrania grupowe, tablica ogłoszeń, strona www. Przedszkola).
7. Edukacja dzieci w zakresie:
• prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
• mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
• mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
• zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
8. Edukacja pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków:
• spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu,
• ulotki, artykuły.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków
z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 26 stycznia 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia