30 listopada 2016

Wycieczka do Szkoły Odzieżowej

krawcowa

      Dzieci z grupy IV i IVa odwiedziły Szkołę Odzieżową w Gorzowie dnia 22.11.2016 r. Celem wycieczki było obserwowanie pracy fryzjera i krawca. Przedszkolaki zapoznały się
z wyposażeniem pracowni oraz kolejnością czynności wykonywanych w czasie pracy. Dzieci miały możliwość obejrzenia pracowni komputerowej, w której otrzymały pamiątkowe zdjęcie. Miłą niespodzianką było również obejrzenie inscenizacji wierszy J. Brzechwy przygotowanych przez uczennice szkoły. Wycieczka bardzo się podobała i dzieci wróciły z nowymi doświadczeniami i wiadomościami.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Wycieczka do Szkoły Odzieżowej została wyłączona
30 listopada 2016

Termin i sposoby wnoszenie opłat za przedszkole

Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka 
z dnia 1 grudnia  2016r.

W sprawie terminu i sposobu wnoszenia opłat za przedszkole

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., z dniem 1 grudnia 2016 r. obowiązują następujące zasady:

1.
Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy ( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.

2. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie do wglądu rodziców u nauczycieli poszczególnych grup od 5-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.

3. Opłata za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową wnoszona jest w formie zaliczki i rozliczana zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca podobnie jak opłata za wyżywienie

4. Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Termin i sposoby wnoszenie opłat za przedszkole została wyłączona
30 listopada 2016

Ważny komunikat

 

W związku z obligatoryjną centralizacją rozliczeń podatku VAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.z dniem 1 grudnia 2016 r. wnoszenie opłat za przedszkole będzie możliwe tylko na konto bankowe przedszkola.

numer konta płatności za przedszkole:
87 1020 1967 0000 8502 0128 3902

PKO Bank Polski SA.

z dopiskiem: „Za… (imię i nazwisko dziecka), w tym żyw=……świad=……”

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
30 listopada 2016

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 23
IM. MAŁEGO TYGRYSKA PIETRKA W GORZOWIE WLKP.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 GRUDNIA 2016 R.

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przypis, który obejmuje liczbę godzin płatnych zajęć w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
 3. Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 4. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
 5. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozliczona zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
  50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko
  75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
  100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko
 8. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 9. Wysokość przypisu kierownik gospodarczy ujmuje w sporządzanym na początku każdego miesiąca zestawieniu przypisów na dany miesiąc. Zestawienie sporządza na podstawie wykazu obecności dzieci dostarczanego przez nauczycielki grup.
 10. Wykaz sporządzany przez nauczycielki winien zawierać – imię i nazwisko dziecka, liczbę godzin obecności i nieobecności pobytu dziecka w przedszkolu, czytelny podpis nauczyciela sporządzającego zestawienie.
 11. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot za naliczone godziny płatnych zajęć oraz stawki żywieniowej . Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin zajęć odpisu jest nauczyciel danej grupy. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest kierownik gospodarczy.
 12. Rezygnacje z przedszkola rodzice składają na piśmie u kierownika gospodarczego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzonych zmian.
 13. Wyżej wymienione zmiany winny być uwzględnione przez kierownika gospodarczego
  w Zestawieniu przypisów w miesiącu, którego dotyczą.
 14. Odpis za płatne godziny zajęć oraz żywienie zostaje uwzględniony przy opłacie za przedszkole w miesiącu następnym.
 15. Zwrot gotówki za żywienie i płatne godziny zajęć następuje na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu.
 16. Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.
 17. Na koniec każdego miesiąca kierownik gospodarczy przedstawia do sprawdzenia głównemu księgowemu zestawienie przypisów uzupełnione o dokonane rzeczywiste wpłaty w danym miesiącu oraz uregulowane zaległości. Po analizie księgowy potwierdza zgodność wykazanych wpłat i zaległości z dokumentami zaksięgowanymi.
 18. Zwolnienia lub umorzenia dotyczące opłaty za przedszkole dokonywane są na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta.
 19. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie lub umorzenie opłaty jest decyzja dyrektora placówki.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
29 listopada 2016

Koncert Latającej filharmonii

Note_lines_horizontal1

    Flet poprzeczny, wiolonczela oraz pianino były bohaterami koncertu muzycznego jaki odbył się 28 listopada w naszym przedszkolu. Piękne dźwięki popłynęły z instrumentów, które zagrały nam nie tylko znane dziecięce melodie ale też wspaniałe utwory muzyki klasycznej. Przy okazji wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat tych instrumentów, a chętne, odważne dzieci mogły się sprawdzić w quizie.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Koncert Latającej filharmonii została wyłączona
29 listopada 2016

Koncert w Eisenhuttenstadt

   eisen

    Jak co roku grupy realizujące projekt polsko-niemiecki, tak i tym razem zostały zaproszone przez naszych przyjaciół z Kita Sonnenhugel do Eisenhuttenstadt, by wziąć udział w Koncercie Bożonarodzeniowym. Grupa III i IIIa zaprezentowały się w żywiołowym tańcu do utworu Majki Jeżowskiej pt. ,,Owocowy karnawał”. Duża, profesjonalna scena nie speszyła małych artystów i tygrysy bez zająknięcia wygłosiły swoją kwestię w języku niemieckim! Burza oklasków była wielką nagrodą oraz potwierdzeniem, że nasz występ bardzo się podobał. W tym roku mogliśmy również oglądać dalszą część spektaklu z widowni Friedrich Wolf Theater. Poczuliśmy klimat zbliżających się świąt!

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Koncert w Eisenhuttenstadt została wyłączona
27 listopada 2016

Drodzy Rodzice!

         Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp., informuje, że z dniem
31 października 2016 r. upłyną termin na dokonanie wpłat na konto Rady Rodziców – 100 zł za  I semestr

Za dotychczasowe wpłaty dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, koncertach muzycznych, jeździły na wycieczki, w grudniu idą do filharmonii i teatru.

Państwa dziecko również korzystało i korzysta z tych atrakcji  i działań!

Niestety nie wszyscy rodzice zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na zebraniach rodziców  dokonali ustalonej wpłaty na konto Rady Rodziców.

         Wierzymy, że wesprzecie Państwo, solidarnie z innymi rodzicami, działania na rzecz edukacji naszych dzieci i  dokonacie wpłaty takiej jak pozostali rodzice tj. 100 zł za I semestr.

         Wpłaty należy kierować na poniższy rachunek bankowy, dostępny również na stronie internetowej przedszkola:

06 8363 0004 0091 9894 3000 0001.

Z poważaniem Rada Rodziców

i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23

w Gorzowie Wlkp.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
27 listopada 2016

1%

logo_1proc_a_1

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom
za przekazanie 1% podatku
na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ze wskazaniem naszego przedszkola.
W roku 2016 zgromadziliśmy dzięki Państwa ofiarności
środki w kwocie 1.127,50 zł

Za kwotę 1650 zł otrzymaną w roku 2015 zakupiliśmy gry i układanki do wszystkich grup przedszkolnych.

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% została wyłączona
21 listopada 2016

Wizyta Strażaka i Strażnika Miejskiego

Strazak-Sam

W listopadzie grupę IV a  odwiedził funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz Strażak. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu na każdym etapie edukacji dziecka. Tygrysy przede wszystkim dowiedziały się, jak powinny się zachować w chwili zagrożenia. Znają też telefony alarmowe.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Wizyta Strażaka i Strażnika Miejskiego została wyłączona