30 listopada 2016

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 23
IM. MAŁEGO TYGRYSKA PIETRKA W GORZOWIE WLKP.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 GRUDNIA 2016 R.

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przypis, który obejmuje liczbę godzin płatnych zajęć w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
 3. Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 4. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
 5. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozliczona zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
  50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko
  75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
  100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko
 8. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 9. Wysokość przypisu kierownik gospodarczy ujmuje w sporządzanym na początku każdego miesiąca zestawieniu przypisów na dany miesiąc. Zestawienie sporządza na podstawie wykazu obecności dzieci dostarczanego przez nauczycielki grup.
 10. Wykaz sporządzany przez nauczycielki winien zawierać – imię i nazwisko dziecka, liczbę godzin obecności i nieobecności pobytu dziecka w przedszkolu, czytelny podpis nauczyciela sporządzającego zestawienie.
 11. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot za naliczone godziny płatnych zajęć oraz stawki żywieniowej . Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin zajęć odpisu jest nauczyciel danej grupy. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest kierownik gospodarczy.
 12. Rezygnacje z przedszkola rodzice składają na piśmie u kierownika gospodarczego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzonych zmian.
 13. Wyżej wymienione zmiany winny być uwzględnione przez kierownika gospodarczego
  w Zestawieniu przypisów w miesiącu, którego dotyczą.
 14. Odpis za płatne godziny zajęć oraz żywienie zostaje uwzględniony przy opłacie za przedszkole w miesiącu następnym.
 15. Zwrot gotówki za żywienie i płatne godziny zajęć następuje na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu.
 16. Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.
 17. Na koniec każdego miesiąca kierownik gospodarczy przedstawia do sprawdzenia głównemu księgowemu zestawienie przypisów uzupełnione o dokonane rzeczywiste wpłaty w danym miesiącu oraz uregulowane zaległości. Po analizie księgowy potwierdza zgodność wykazanych wpłat i zaległości z dokumentami zaksięgowanymi.
 18. Zwolnienia lub umorzenia dotyczące opłaty za przedszkole dokonywane są na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta.
 19. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie lub umorzenie opłaty jest decyzja dyrektora placówki.


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 30 listopada 2016 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia