Listopad 30 2016

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 23
IM. MAŁEGO TYGRYSKA PIETRKA W GORZOWIE WLKP.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 GRUDNIA 2016 R.

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przypis, który obejmuje liczbę godzin płatnych zajęć w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
 3. Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 4. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
 5. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozliczona zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
  50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko
  75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
  100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko
 8. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 9. Wysokość przypisu kierownik gospodarczy ujmuje w sporządzanym na początku każdego miesiąca zestawieniu przypisów na dany miesiąc. Zestawienie sporządza na podstawie wykazu obecności dzieci dostarczanego przez nauczycielki grup.
 10. Wykaz sporządzany przez nauczycielki winien zawierać – imię i nazwisko dziecka, liczbę godzin obecności i nieobecności pobytu dziecka w przedszkolu, czytelny podpis nauczyciela sporządzającego zestawienie.
 11. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot za naliczone godziny płatnych zajęć oraz stawki żywieniowej . Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin zajęć odpisu jest nauczyciel danej grupy. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest kierownik gospodarczy.
 12. Rezygnacje z przedszkola rodzice składają na piśmie u kierownika gospodarczego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzonych zmian.
 13. Wyżej wymienione zmiany winny być uwzględnione przez kierownika gospodarczego
  w Zestawieniu przypisów w miesiącu, którego dotyczą.
 14. Odpis za płatne godziny zajęć oraz żywienie zostaje uwzględniony przy opłacie za przedszkole w miesiącu następnym.
 15. Zwrot gotówki za żywienie i płatne godziny zajęć następuje na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu.
 16. Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.
 17. Na koniec każdego miesiąca kierownik gospodarczy przedstawia do sprawdzenia głównemu księgowemu zestawienie przypisów uzupełnione o dokonane rzeczywiste wpłaty w danym miesiącu oraz uregulowane zaległości. Po analizie księgowy potwierdza zgodność wykazanych wpłat i zaległości z dokumentami zaksięgowanymi.
 18. Zwolnienia lub umorzenia dotyczące opłaty za przedszkole dokonywane są na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta.
 19. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie lub umorzenie opłaty jest decyzja dyrektora placówki.Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 30 listopada 2016 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia