Listopad 29 2018

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wielkopolskim

 1. Postanowienia wstępne

 1. System Przedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom
  / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice
  / opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.

3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00.
 3. W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę przykłada się do czytnika
  w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

4. Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie Przedszkole pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.
 2. Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.
 3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru pesel oraz adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole
  a przede wszystkim aktywacji karty zbliżeniowej (w zakładce – strona główna – karta).
 4. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców wg instrukcji (załącznik 1).Osoby mające problem z zalogowaniem do systemu lub z aktywacją karty uzyskają pomoc w przedszkolu.
 5. Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:
 • bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt oraz żywienie,
 • wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora.

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 listopada 2018 roku.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: tygrysek.gorzow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy przedszkola.

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkolejest Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim.Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 29 listopada 2018 przez Tygrysek Pietrek in category "iPrzedszkole