24 stycznia 2019

UWAGA RODZICE !

Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje w przedszkolu naliczanie opłat za pobyt dziecka zgodnie z:

Zasadami korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wielkopolskim
 

czyli zgodnie z odczytem z czytnika kart

Kategoria: iPrzedszkole, Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
15 stycznia 2019

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji

Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) przedszkola?

 Wyniki autoewalucji wykazały mocne strony przedszkola. A mianowicie:

Standard I:

 1. Pracownicy przedszkola i rodzice mają świadomość, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w przedszkolu.
 2. Członkowie zespołu promocji zdrowia w ostatnich 2 latach uczestniczyli w szkoleniach na temat PPZ.. Dwukrotnie występowali publicznie dzieląc się dobrymi praktykami z innymi placówkami podczas szkoleń i spotkań w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Tablica informująca o programie PPZ jest umieszczona w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu przedszkola oraz zawiera aktualne informacje

Standard II:

 1. W placówce stwarza się możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola nauczycielom i rodzicom. Istotnym jest iż dyrektor przedszkola wspiera wszelkie inicjatywy w zakresie promocji zdrowia PPZ, motywując w ten sposób pracowników oraz rodziców do podejmowania nowych działań, przedsięwzięć.
 2. Badanie klimatu społecznego wśród dzieci wykazało, iż najmocniejszą stroną są wszelki aktywności inicjowane w przedszkolu: zajęcia, zabawy, imprezy.

Standard III:

 1. Umożliwianie dzieciom praktykowania zachowań związanych z dbałością o ciało.
 2. Program edukacji zdrowotnej w przedszkolu i jego realizacja.
 3. Umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych z żywieniem

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Przeprowadzenie autoewalucaji w przedszkolu pozwoliło nam przede wszystkim na:

 • dogłębne dostrzeżenie problemów priorytetowych w standardach wyznaczonych w koncepcji Przedszkoli Promujących Zdrowie,
 • dostrzeżenie sfer wymagających poprawy, mimo wielu działań podjętych w tym zakresie,
 • ukierunkowanie i wyznaczenie sobie celów i wytycznych do dalszej pracy na rzecz PPZ,
 • potwierdzenie mocnych stron, które dają dobrą podstawę do podejmowania kolejnych działań,

 

Kategoria: Zdrowy przedszkolak | Możliwość komentowania Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji została wyłączona
8 stycznia 2019

Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców
dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań
na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego(oczekiwane efekty).

Standardy przedszkola promującego zdrowie
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych,
zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników
i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców
dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Model przedszkola promującego zdrowie

Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców dzieci
Dobre samopoczucie w przedszkolu członków jego społeczności
OCZEKIWANE EFEKTY

                                            

Klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu Edukacja zdrowotne dzieci i stwarzanie im  warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych Zwiększania kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ

           ⇑

Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu, planowaniu, systematyczności i skuteczności działań
Promocja zdrowie w dokumentach, pracy i życiu przedszkola
WARUNKI DLA TWORZENIA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE
Kategoria: Zdrowy przedszkolak | Możliwość komentowania Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie została wyłączona