8 stycznia 2019

Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców
dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań
na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego(oczekiwane efekty).

Standardy przedszkola promującego zdrowie
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych,
zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników
i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców
dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Model przedszkola promującego zdrowie

Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców dzieci
Dobre samopoczucie w przedszkolu członków jego społeczności
OCZEKIWANE EFEKTY

                                            

Klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu Edukacja zdrowotne dzieci i stwarzanie im  warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych Zwiększania kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ

           ⇑

Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu, planowaniu, systematyczności i skuteczności działań
Promocja zdrowie w dokumentach, pracy i życiu przedszkola
WARUNKI DLA TWORZENIA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 8 stycznia 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "Zdrowy przedszkolak