23 czerwca 2020

Obowiązujące zasady organizacji zakończenia roku szkolnego
dzieci kończących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim

ustalonymi zgodnie z wytycznymi przeciwepiedemiologicznymi

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

 1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci wyłącznie na zakończenie roku szkolnego są zobowiązani do wypełnienia i przekazania do przedszkola najpóźniej w dniu zakończenia roku stosownego oświadczenia ( załącznik nr 1)
  oraz stosowania się do obowiązujących poniżej zasad:
 2. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje wpuszczenie dziecka do placówki.
 5. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 6. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 7. Dziecko, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
  w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka rodzic zabiera po oddaniu dziecka.
 2. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.
 3. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.
 4. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.
 5. Zakończenie roku odbędzie się w na terenie przedszkola w Sali nr 7, gdzie obowiązują zasady zachowania odstępu pomiędzy rodzicami/opiekunami, przedstawicielami Rady Rodziców i nauczycieli 2 metry. Uczestnicy uroczystości korzystają tylko z łazienki przy Sali nr 7
 6. Spotkanie dzieci na zakończenie roku odbywa się w podziale na cztery grupy. Odział IV w podziale na dwie grupy w dniu 24 czerwca i oddział IVa w podziale na 2 grupy w dniu 25 czerwca 2020 r.
 7. Jedną grupę tworzą dzieci, które uczęszczają obecnie na zajęcia w przedszkolu, drugą grupę tworzą dzieci, które przyjdą tylko na zakończenie roku. Pomiędzy spotkaniem jednej i drugiej grupy jest przerwa na dezynfekcję i wietrzenie Sali.
 8. Dzieci z jednej i drugiej grupy nie mają ze sobą kontaktu.
 9. Spotkanie grupy pierwszej trwa w godzinach od 9.30 do 11.30, a drugiej od 12.00 do 14.30
 10. Rodzice z grupy drugiej przyprowadzają dziecko od godziny 11.45, a odbierają do godziny 14.30
 11. Liczebność grupy w trakcie spotkania wynosi 12-13 dzieci, 2 nauczycieli i 3 przedstawicieli Rady Rodziców. Pracownicy przedszkola obecni na uroczystości znajdują się poza salą na powietrzu z zachowaniem wymaganych odległości 2 m w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 12. W momencie podziękowania pracownikowi przedszkola, wywołany pracownik wchodzi na salę z zachowaniem dystansu 2 m do pozostałych osób. Po podziękowaniu opuszcza salę.
 13. W trakcie uroczystości ograniczamy bliski kontakt nauczycieli z dziećmi ograniczając się do podania ręki w trakcie gratulacji.
 14. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.
 15. Sprzęt na placu zabaw pomiędzy grupami zostanie oczyszczony z użyciem detergentu przez konserwatora
 16. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zabaw na świeżym powietrzu.

 

Zasady obowiązują 24 i 25 czerwca 2020 r.

 

 

                                                                             Dyrektor Przedszkola
                                                                               Jolanta Talaska


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 23 czerwca 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia