29 sierpnia 2020

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole
przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wielkopolskim.
 
                            

 • 1. Postanowienia wstępne

1.System iPrzedszkolezapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 1. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów   Wielkopolski.
 2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz   innych upoważnionych osób.
 3. Koszty (zakup i wysyłka) wyrobienia karty  pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Karta jest aktywna przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 • 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są  do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2.    Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i braku odbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30.

 • 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po odebraniu dziecka z grupy, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej  do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:30
 3. W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych w przedszkolu podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę przykłada się do czytnika w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

 

 • 4. Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkolepod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.
 2. Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa w momencie rezygnacji  lub  ukończenia edukacji przedszkolnej .
 3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru pesel oraz adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z modułu dla rodziców                    w systemie iPrzedszkole, a przede wszystkim aktywacji karty zbliżeniowej                            (w zakładce – strona główna – karta).
 4. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców.
 5. Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:
 6. bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt oraz żywienie,
 7. wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 8. bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 9. dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 10. możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora.

 

 • 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.tygrysek.gorzow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy przedszkola.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkolejest Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.

 

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Talaska

Kategoria: iPrzedszkole | Możliwość komentowania została wyłączona
29 sierpnia 2020

WAŻNE INFORMACJE

 

         W związku z panującą pandemią COVID-19 i  wprowadzonymi zaleceniami przez MEN i GIS nie odbędzie się coroczne zebranie rodziców dotyczące organizacji pracyprzedszkola. Dlatego przygotowałam dla Państwa pakiet informacji o planowanych działaniach przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Dokumenty, z którymi mają Państwo obowiązek się zapoznać:

 • Procedura organizacji funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie epidemii COVID -19
 • Organizacja pracy Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021

 

Dokument, który należy złożyć 1 września 2020 r. przy wejściu do przedszkola:

 • Oświadczenie- załącznik nr 1

 

Dokumenty, które należy złożyć do 4 września 2020 r. przy wejściu do przedszkola:

 • Oświadczenie- załącznik nr 2
 • Zgody rodziców
 • Upoważnienie do odbioru dziecka
 • Zmiany w danych osobowych (składamy tylko jeśli były zmiany)

 

Życzę Państwu,  dzieciom i pracownikom przedszkola bezpiecznej pracy oraz pozostania  jak najdłużej w najlepszym zdrowiu.

 

 Jolanta Talaska dyrektor przedszkola

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
29 sierpnia 2020

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA

Podstawa prawna: art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
I. OGÓLNE ZASADY:
1. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do przedszkola, musi dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka wymagane oświadczenie (załącznik nr 1) oraz po każdorazowej nieobecności, która trwa dłużej niż trzy dni.
2. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15, a wydawanie od godziny 14.30.
3. Do przedszkola wchodzą tylko rodzice 3-latków w okresie adaptacyjnym przez wyznaczone i oznakowane wejście. Rodzic/ prawny opiekun wchodzący do przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności( osłania ust i nos maseczką, zakłada rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje ręce)
4. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
5. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów
chorobowych.
6. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
7. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
8. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
9. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.


II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
oraz przebywania w przestrzeni wspólnej pomiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie do kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min, osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Tylko dzieci 3 letnie są wprowadzane do przedszkola przez rodzica/opiekuna. Wejściem rodziców z dziećmi trzyletnimi do przedszkola, koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka 4-6 letniego nie wchodzi do przedszkola, dziecko odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk. Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA została wyłączona