29 sierpnia 2020

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA

Podstawa prawna: art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
I. OGÓLNE ZASADY:
1. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do przedszkola, musi dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka wymagane oświadczenie (załącznik nr 1) oraz po każdorazowej nieobecności, która trwa dłużej niż trzy dni.
2. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15, a wydawanie od godziny 14.30.
3. Do przedszkola wchodzą tylko rodzice 3-latków w okresie adaptacyjnym przez wyznaczone i oznakowane wejście. Rodzic/ prawny opiekun wchodzący do przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności( osłania ust i nos maseczką, zakłada rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje ręce)
4. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
5. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów
chorobowych.
6. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
7. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
8. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
9. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.


II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
oraz przebywania w przestrzeni wspólnej pomiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie do kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min, osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Tylko dzieci 3 letnie są wprowadzane do przedszkola przez rodzica/opiekuna. Wejściem rodziców z dziećmi trzyletnimi do przedszkola, koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka 4-6 letniego nie wchodzi do przedszkola, dziecko odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.
4. Przy odbieraniu dziecka 4 – 6 letniego rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka. Osoba upoważniona do odbioru dziecka będzie weryfikowana. Dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka.
5. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.
6. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.
7. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.
8. Wyżej wymienione zasady obowiązują w placówce i na zewnątrz przedszkola wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.
III. ZASADY POBYTU DZIECI
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.
Czas pracy poszczególnych oddziałów:
Gr.I – 7.00 – 16.00
Gr.Ia – 7.00 – 16.00
Gr.II – 6.30 – 16.30
Gr.IIa – 7.00 – 16.00
Gr.III – 7.30 – 16.00
Gr.IIIa – 7.00 – 16.00
Gr.IV – 7.00 – 16.00
Od godziny 6.30 do godziny 7.00 i w godzinach 16.00-16.30 funkcjonują grupy łączone. Proszę unikać w miarę możliwości przyprowadzania i odbierania dzieci w tym czasie.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Liczebność grupy wynosi 25 dzieci z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 1,5 m² na dziecko i każdego opiekuna.
4. Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.
5. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
6. Wszystkie dzieci codziennie po śniadaniu będą miały mierzoną temperaturę.
7. Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.
8. Przedmioty i sprzęty w przedszkolu należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
9. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.
10. Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.
11. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.
12. Do odwołania w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki.
13. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.


IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Rodzic/opiekun nie wchodzi do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko. Poprzez komunikator iPrzedszkole rodzic i nauczyciel pozostają w kontakcie i przekazują informacje dotyczące dziecka. Z komunikatora korzystamy w godzinach od 7.00 do 18.00
3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki, utraty węchu i smaku dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
4. Jeśli katar lub kaszel są związane z alergią u dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W przeciwnym wypadku obsługa przedszkola odmawia przyjęcia dziecka do przedszkola.
5. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole i stronie internetowej przedszkola www.tygrysek.gorzow.pl
9. Przy wejściach do przeszkolą, na oknach, zostały zamieszczone tablice ogłoszeń na pilne ogłoszenia i informacje dotyczące wszystkich grup
10. W przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia.


Jolanta Talaska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim


Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 29 sierpnia 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia