28 sierpnia 2021

Procedura organizacji i funkcjonowania

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23

 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.

 1. OGÓLNE ZASADY:
 2. Rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając  dziecko do przedszkola w dniu 1 września  składa u osoby odbierającej dziecko oświadczenie ( załącznik nr 1)
 3. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15, a wydawanie od godziny 14.30.
 4. Do przedszkola wchodzą tylko rodzice 3-latków w okresie adaptacyjnym  przez wyznaczone i oznakowane wejście. Rodzic/ prawny opiekun wchodzący do przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności (osłania ust i nos maseczką, dezynfekuje ręce)
 5. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 7. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na w izolacji.
 8. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 9. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 10. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący minimum 1,5 m.

 

 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
   oraz przebywania w przestrzeni wspólnej pomiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie do kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min, osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk).    
 3. Tylko dzieci 3 letnie są wprowadzane do przedszkola przez rodzica/opiekuna. Wejściem rodziców z dziećmi trzyletnimi do przedszkola, koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka 4-6 letniego nie wchodzi do przedszkola, dziecko odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.
 5. Przy odbieraniu dziecka 4 – 6 letniego rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka. Osoba upoważniona do odbioru dziecka będzie  weryfikowana.  Dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka. 
 6. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.
 7. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.
 8. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.
 9. Wyżej wymienione zasady obowiązują w placówce i na zewnątrz przedszkola wynikające  z wytycznych przeciwepidemicznych GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

 1. ZASADY POBYTU DZIECI
 2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.

Czas pracy poszczególnych oddziałów:

Gr.I     –    7.00-16.00

Gr.II    –    7.30-16.00

Gr.IIa      6.30-16.30

Gr.III   –    7.00-16.00

Gr.IIIa –    7.30-16.00

Gr.IV   –   7.30-15.30 lub 16.00

Gr.IV   –    7.30-16.00

 

Od godziny 6.30 do godziny 7.00 i w godzinach 16.00-16.30 funkcjonują grupy łączone. Proszę unikać w miarę możliwości przyprowadzania i odbierania dzieci w tym czasie.

 

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 2. Liczebność grupy wynosi 25 dzieci z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 1,5 m² na dziecko i każdego opiekuna.
 3. Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.
 4. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
 5. Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.
 6. Przedmioty i sprzęty w przedszkolu należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek,  blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
 7. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory dla dzieci młodszych i starszych.
 8. Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.
 9. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.
 10. W przedszkolu będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wstrzymane będą jeżeli liczba zachorowań w regionie zostanie uznana za zagrożenie i zostaną wydane stosowne przepisy.
 11. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Rodzic/opiekun nie wchodzi do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
 3. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko. Poprzez komunikator iPrzedszkole rodzic i nauczyciel pozostają w kontakcie i przekazują informacje dotyczące dziecka. Z komunikatora korzystamy w godzinach od 7.00 do 18.00
 4. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie)
   a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego  odebrania dziecka z przedszkola.
 5. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole i stronie internetowej przedszkola www.tygrysek.gorzow.pl 
 6. Przy wejściach do przeszkolą dla 3-latków oraz na oknach dla dzieci 4,5,6-letnich, zostały zamieszczone  tablice ogłoszeń na pilne ogłoszenia i informacje dotyczące wszystkich grup
 7. W przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.                                                                                                                                                       

Jolanta Talaska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021

 

 

 


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 28 sierpnia 2021 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia