22 stycznia 2021

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje  się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p23.edu.gorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2008r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: wrzesień 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba do kontaktu: Magdalena Marciniak
adres e-mail  p23@edu.gorzow.pl
numer telefonu 95 7350678

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHIEKTONICZNA

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
Wróblewskiego 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez  furtkę zewnętrzną.

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne  wejście dla dzieci i rodziców oraz wejście do pomieszczeń administracyjnych dla rodziców i petentów.

Wszystkie drzwi są zabezpieczone zamkiem oraz wyposażone w dzwonek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek jest jednopoziomowy, parterowy, w budynku nie ma windy.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku można wjechać wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Kategoria: Deklaracja dostępności | Możliwość komentowania została wyłączona