Styczeń 30 2017

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2017   Podanie do publicznej wiadomości terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13.02.2017 20.02.2017 W godzinach pracy przedszkola. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018  w formie  papierowej.
Rekrutacja
01.03.2017 15.03.2017   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki.
01.03.2017 15.03.2017 Zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.03.2017 17.03.2017   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
21.03.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2017 31.03.2017 Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
3.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
5.04.2017 10.04.2017 10.04.2017

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
12.04.2017 14.04.2017   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2017 27.04.2017 15.00 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
28.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.

 

Kategoria: NABÓR 2017 | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 30 2017

Zasady rekrutacji dzieci

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Informacje ogólne

 • 1.
 1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy ,
 • ustalenie terminarza rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,
 • wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,
 • wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 1. „Deklarację kontynuacji edukacji  przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.
 3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wzór „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2.
 4. Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  a także terminy składania dokumentów do przedszkoli
  stanowi załącznik nr 3.

  Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2017 | Możliwość komentowania Zasady rekrutacji dzieci została wyłączona