15 stycznia 2017

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)
w Przedszkolu Miejskim nr 23
w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy) została wyłączona
15 stycznia 2017

UWAGA RODZICE!

Napływają informacje o występowaniu u naszych przedszkolaków owsików i glisty ludzkiej  prosimy rodziców o badanie dzieci i leczenie.

Owsica – zakażenie owsikami. Objawy – uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy)
w okolicy odbytu, a u dziewczynek – sromu i pochwy – zaczerwieniona skóra wokół odbytu – nerwowość i rozdrażnienie – osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.

Glistnica – glista ludzka. Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa. Objawy: różne reakcje alergiczne (np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami, uporczywy ból gardła, ok. 2-3 miesiącach od zakażenia, kiedy w jelitach pojawiają się dorosłe glisty, wystąpić mogą biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także wzdęcia lub uporczywe zaparcia.

Często  tym  chorobom towarzyszy  przewlekły  kaszel.

Proszę zapoznać się z Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
15 stycznia 2017

OTO KILKA POMOCNYCH INFORMACJI

Owsik mieszka w przewodzie pokarmowym, jedynym jego żywicielem jest człowiek. Z jaj, w jelitach wylęgają się owsiki, które w ciągu 2 do 4 tygodni osiągają pełną dojrzałość. Potem nocami samica wychodzi na zewnątrz i składa jaja na skórze dziecka, w okolicach odbytu. Drapiąc się, często zupełnie nieświadomie, przez sen, dziecko przenosi jaja na ręce, a stamtąd na znajdujące się w pobliżu przedmioty lub bezpośrednio do buzi. Jaja trafiają znowu do przewodu pokarmowego i cykl się powtarza. Zakażenie owsikami może przebiegać bezobjawowo, ale najczęściej zakażone dziecko zaczyna gorzej spać, w nocy kręci się i wierci, drapie po pupie, traci apetyt, jest blade, ma podkrążone oczy, czasem zaczyna się moczyć, skarżyć na bóle brzucha, jest nadpobudliwe. U dziewczynek może także dojść do infekcji sromu i pochwy, co objawia się pieczeniem i białymi upławami.

kuracja Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
30 listopada 2016

Termin i sposoby wnoszenie opłat za przedszkole

Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka 
z dnia 1 grudnia  2016r.

W sprawie terminu i sposobu wnoszenia opłat za przedszkole

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., z dniem 1 grudnia 2016 r. obowiązują następujące zasady:

1.
Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy ( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.

2. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie do wglądu rodziców u nauczycieli poszczególnych grup od 5-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.

3. Opłata za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową wnoszona jest w formie zaliczki i rozliczana zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca podobnie jak opłata za wyżywienie

4. Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Termin i sposoby wnoszenie opłat za przedszkole została wyłączona
30 listopada 2016

Ważny komunikat

 

W związku z obligatoryjną centralizacją rozliczeń podatku VAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.z dniem 1 grudnia 2016 r. wnoszenie opłat za przedszkole będzie możliwe tylko na konto bankowe przedszkola.

numer konta płatności za przedszkole:
87 1020 1967 0000 8502 0128 3902

PKO Bank Polski SA.

z dopiskiem: „Za… (imię i nazwisko dziecka), w tym żyw=……świad=……”

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
30 listopada 2016

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 23
IM. MAŁEGO TYGRYSKA PIETRKA W GORZOWIE WLKP.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 GRUDNIA 2016 R.

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przypis, który obejmuje liczbę godzin płatnych zajęć w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
 3. Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 4. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
 5. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozliczona zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
  50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko
  75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
  100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko
 8. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 9. Wysokość przypisu kierownik gospodarczy ujmuje w sporządzanym na początku każdego miesiąca zestawieniu przypisów na dany miesiąc. Zestawienie sporządza na podstawie wykazu obecności dzieci dostarczanego przez nauczycielki grup.
 10. Wykaz sporządzany przez nauczycielki winien zawierać – imię i nazwisko dziecka, liczbę godzin obecności i nieobecności pobytu dziecka w przedszkolu, czytelny podpis nauczyciela sporządzającego zestawienie.
 11. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot za naliczone godziny płatnych zajęć oraz stawki żywieniowej . Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin zajęć odpisu jest nauczyciel danej grupy. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest kierownik gospodarczy.
 12. Rezygnacje z przedszkola rodzice składają na piśmie u kierownika gospodarczego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzonych zmian.
 13. Wyżej wymienione zmiany winny być uwzględnione przez kierownika gospodarczego
  w Zestawieniu przypisów w miesiącu, którego dotyczą.
 14. Odpis za płatne godziny zajęć oraz żywienie zostaje uwzględniony przy opłacie za przedszkole w miesiącu następnym.
 15. Zwrot gotówki za żywienie i płatne godziny zajęć następuje na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu.
 16. Opłata wpłacona jest bezpośrednio na konto przedszkola do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.  Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy( art.456 §1 K.c.) przy założeniu że przepływ środków zachodzi w ciągu 48 godzin uprasza się by wpłat dokonywać do 13-go danego miesiąca.
 17. Na koniec każdego miesiąca kierownik gospodarczy przedstawia do sprawdzenia głównemu księgowemu zestawienie przypisów uzupełnione o dokonane rzeczywiste wpłaty w danym miesiącu oraz uregulowane zaległości. Po analizie księgowy potwierdza zgodność wykazanych wpłat i zaległości z dokumentami zaksięgowanymi.
 18. Zwolnienia lub umorzenia dotyczące opłaty za przedszkole dokonywane są na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta.
 19. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie lub umorzenie opłaty jest decyzja dyrektora placówki.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
27 listopada 2016

Drodzy Rodzice!

         Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp., informuje, że z dniem
31 października 2016 r. upłyną termin na dokonanie wpłat na konto Rady Rodziców – 100 zł za  I semestr

Za dotychczasowe wpłaty dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, koncertach muzycznych, jeździły na wycieczki, w grudniu idą do filharmonii i teatru.

Państwa dziecko również korzystało i korzysta z tych atrakcji  i działań!

Niestety nie wszyscy rodzice zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na zebraniach rodziców  dokonali ustalonej wpłaty na konto Rady Rodziców.

         Wierzymy, że wesprzecie Państwo, solidarnie z innymi rodzicami, działania na rzecz edukacji naszych dzieci i  dokonacie wpłaty takiej jak pozostali rodzice tj. 100 zł za I semestr.

         Wpłaty należy kierować na poniższy rachunek bankowy, dostępny również na stronie internetowej przedszkola:

06 8363 0004 0091 9894 3000 0001.

Z poważaniem Rada Rodziców

i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23

w Gorzowie Wlkp.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
27 listopada 2016

1%

logo_1proc_a_1

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom
za przekazanie 1% podatku
na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ze wskazaniem naszego przedszkola.
W roku 2016 zgromadziliśmy dzięki Państwa ofiarności
środki w kwocie 1.127,50 zł

Za kwotę 1650 zł otrzymaną w roku 2015 zakupiliśmy gry i układanki do wszystkich grup przedszkolnych.

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% została wyłączona
20 września 2016

Decyzja Rady Rodziców w sprawie jej funduszy

Decyzja Rady Rodziców z dnia 15.09.2016r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 8 września 2015r.

 1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:
  I rata do końca października 2016 r.w wysokości 100,00 zł

        II rata do końca lutego 2017 r. w wysokości 100,00 zł

 1. zebrane środki zostaną przeznaczone na:
  -wyjścia na spektakle i koncerty
  -organizację działań edukacyjno-artystycznych
  -wycieczki
  -bilety MZK
  -przejazdy autokarowe
  -zakup nagród za udział w konkursach
  -dofinansowanie uroczystości przedszkolnych
  -doposażenie i remont placu zabaw
  -inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
 1. o wypłacanie środków wnioskować może:
  -Rada Rodziców
  -nauczyciele poszczególnych grup
  -dyrektor przedszkola
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Decyzja Rady Rodziców w sprawie jej funduszy została wyłączona
29 sierpnia 2016

Porady dla rodziców 3-latka

 Co mogą zrobić rodzice, aby przygotować dziecko do przedszkolnego startu?

 • Należy postarać się przedstawić dziecku przedszkole w sposób pozytywny i pełen entuzjazmu, zachowując umiar i naturalność.
 • Stopniowo dostosowywać rytm dnia dziecka do rytmu panującego  w przedszkolu.
 • Jeśli dotąd dziecko nigdy nie rozstawało się z rodzicami, warto poświęcić czas i wysiłek, aby przed przedszkolną rozłąką mogło mieć kontakt z inną osobą dorosłą. Dobrze, aby podczas ćwiczenia rozłąki z rodzicami, była to ta sama osoba.
 • Warto zapewnić dziecku kontakty z innymi rówieśnikami.

Należy zastanowić się, z czym dziecko nie potrafi samo się uporać. Gdy maluch jest karmiony, ubierany, wysadzany na nocnik, wożony w wózku to znaczy że jest traktowany poniżej swoich możliwości. Rodzice powinni pamiętać, aby nie ulegać pokusie wyręczania i zastępowania malca we wszystkich czynnościach. Można natomiast towarzyszyć dziecku w próbach samodzielności, zapewniając go o swojej gotowości do pomocy. Następnie stopniowo wycofywać się z prostych czynności, aby dziecko samo mogło doświadczać sukcesu, przekonać się o swoich możliwościach, uwierzyć w siebie i stać się bardziej niezależnym. Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Porady dla rodziców 3-latka została wyłączona