26 stycznia 2015

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)
w Przedszkolu Miejskim nr 23
w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych została wyłączona
30 grudnia 2014

Numer konta bankowego

Ważny komunikat
zmienia się bank obsługujący przedszkole-
PKO Bank Polski SA.
Z dniem 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowy numer konta płatności za przedszkole:
87 1020 1967 0000 8502 0128 3902

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Numer konta bankowego została wyłączona
20 listopada 2014

Zbiórka makulatury

makulatura

Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału w akcji

ZBIÓRKI MAKULATURY I ZUŻYTYCH BATERII !

Zadbajmy o nasze środowisko naturalne!

Pojemniki na baterie znajdują się w szatniach przedszkolnych

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zbiórka makulatury została wyłączona
27 października 2014

1%

logo_1procent

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za przekazanie 1% podatku na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ze wskazaniem naszego przedszkola.
W roku 2014 zgromadziliśmy dzięki Państwa ofiarności środki w kwocie 1.649,50,
które przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek.

Zebrane środki w poszczególnych latach:
2009r.- 136,70zł
2010r.- 613,00zł
2011r.- 386,60zł
2012r.-1108,70zł
2013r. 2078,70 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% została wyłączona
16 października 2014

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole

Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
z dnia 30 grudnia 2014r.

W sprawie terminu i sposobu wnoszenia opłat za przedszkole

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., z dniem 30 grudnia 2014r. obowiązują następujące zasady:

1. Opłata za przedszkole może być wnoszona u kierownika gospodarczego w kasie przedszkola w terminie od 5-go do 15-go każdego miesiąca , którego należność dotyczy w wyznaczonych przez dyrektora placówki dniach. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Zgodnie z art. 115K.c.sobota nie jest dniem uznanym za ustawowo wolnym od pracy ( Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt IIICZP 8/03)

2. Opłata może być wpłacona na konto przedszkola do 13-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy ( art.456 §1 K.c.)

3. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie do wglądu rodziców u nauczycieli poszczególnych grup od 5-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.

4. Opłata za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową wnoszona jest w formie zaliczki i rozliczana zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca podobnie jak opłata za wyżywienie

5. Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Nr konta:

PKO Bank Polski SA oddział w Gorzowie Wlkp.

87 1020 1967 0000 8502 0128 3902

z dopiskiem: „Za… (imię i nazwisko dziecka), w tym żyw=……świad=……”

Zarządzenie obowiązuje z dniem 01 stycznia 2015 roku

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole została wyłączona
30 września 2014

Uchwała Rady Rodziców nr 2

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2014/15
z dnia 10.09.2014r.
w sprawie reprezentowania i składania podpisów w banku
1. Podjęto decyzję o upoważnieniu dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania Rady i składania podpisów na dokumentach w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.
2. Radę Rodziców reprezentować będą:
 przewodnicząca Rady Rodziców pani Lucyna Dominiak
 skarbnik Rady Rodziców pan Piotr Kwiliński
3. Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. reprezentować będzie:
 dyrektor Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uchwała Rady Rodziców nr 2 została wyłączona
30 września 2014

Uchwała Rady Rodziców nr 3- Konto Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 3/2014/15

z dnia 10.09.2014r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2014r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:
I rata do końca października 2014r.w wysokości 100,00 zł
II rata do końca lutego 2015r.w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
 wyjścia do teatru
 wycieczki
 wyprawki plastyczne dla każdej grupy
 bilety MZK
 przejazdy autokarowe
 zakup nagród za udział w konkursach
 zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.
 doposażenie i remont placu zabaw
 inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
 Rada Rodziców
 nauczyciele poszczególnych grup
 dyrektor przedszkola
Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uchwała Rady Rodziców nr 3- Konto Rady Rodziców została wyłączona