Wrzesień 8 2014

Program wychowawczy

Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z  obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi   w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

 

Główne cele pracy wychowawczej:
1.Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
2.Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
3.Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolnym.

Cele operacyjne:
1.Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
2.Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
3.Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
4.Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
5.Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym– budowanie relacji: dziecko – nauczyciel – rodzic.

Spodziewane efekty:
Ukształtowanie dziecka:
 empatycznego, wrażliwego na potrzeby i  krzywdę innych;
 rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
 ceniącego wartości moralne;
 tolerancyjnego, szanującego odmienność i  indywidualność innych ludzi;
 posiadającego umiejętność współżycia w  społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 znającego swoje prawa i obowiązki;
 posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

Sposoby realizacji programu:
W stosunku do dziecka:
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
 rozmowy i dyskusje;
 rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 czytanie opowiadań związanych z  zachowaniami społecznymi;
 omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;
 ustalenie środków zaradczych stosowanych w  przypadku nierespektowania ustalonych zasad.
W stosunku do rodziców:
 zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Miejskiego  nr 23 oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 zaopiniowanie programu wychowawczego;
 realizowanie programu w domu przez rodziców;
 organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
 udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.
W stosunku do nauczycieli:
 prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
 integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.
Metody pracy:
 zabawy organizowane i spontaniczne, drama;
 twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;
 dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;
 organizacja imprez integracyjnych
Formy pracy:
 w małych zespołach;
 w zespołach całą grupą;
 indywidualnie z dzieckiem.
Ewaluacja programu:
Analiza dokumentacji pedagogicznej:
 plany, zapisy w dziennikach;
 zeszyty obserwacji, hospitacje diagnozujące;
 ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.
Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
 ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z  rodzicami.
 protokoły zebrań z rodzicami;
 informacja zwrotna od rodziców;
 kronika przedszkolna;

Prawa i obowiązki przedszkolaka
Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.
W naszej placówce wychowanek ma prawo do:
1) zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i  akceptacji;
2) zdrowego jedzenia zgodnie z dietą pokarmową
3) zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;
4) badania i odkrywania;
5) kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
6) rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
7) decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
8) poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
9) zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.
W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:
1) przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
2) nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
3) zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
4) nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
5) po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
6) umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
7) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
8) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
9) nie przeszkadzać odpoczywającym;
10) poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

Prawa i obowiązki rodziców

 Prawa rodziców do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w  danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo wychowawczej przedszkola;
5) uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
6) uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki;
7) aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
8) uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
9) służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Obowiązki rodziców:
1) przestrzeganie statutu przedszkola;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;
4) przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą;
5) dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
6) po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
7) kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w  szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;
8) informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w  szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
9) zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych;
10) rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia;
11) rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od dnia powrotu dziecka do przedszkola.

Dziecięcy kodeks zachowań

Chcemy:
 pomagać sobie wzajemnie;
 być uprzejmi;
 bawić się zgodnie;
 szanować własność innych;
 słuchać poleceń dorosłych;
 dbać o książki i zabawki;
 dbać o czystość i porządek;
 szanować pracę innych;
 okazywać, co myślimy i czujemy.

Nie możemy:
 bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym;
 przezywać i wyśmiewać innych;
 przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
 niszczyć pracy innych;
 krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
 niszczyć zabawek i innych przedmiotów w  przedszkolu;
 oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

 Formy nagradzania, wyróżniania:
 nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
 nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności;
 przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
 atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
 drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania.
 Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:
 tłumaczenie, wyjaśnienie;
 wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
 ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
 czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 modelowanie zachowania – empatia;
 odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

Plan działań wychowawczych

Grupa 3-latków

Cel: Przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

o Efekty działań wychowawczych

Dziecko:
 ma poczucie bezpieczeństwa;
 ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania;
 potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych;
 uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczycielkę indywidualnie lub w małych grupach;
 stosuje się do najważniejszych zasad i  zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
 stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych.

Grupa 4-latków

Cel: Dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce

o Efekty działań wychowawczych

Dziecko:
 zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z  innymi dziećmi i przestrzega ich;
 potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
 rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych; wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia;
 sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
 nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z  ułomnościami;
 uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami;
 planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie;
 potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

Grupa 5-latków

Cel: Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem

o Efekty działań wychowawczych

Dziecko:
 radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;
 zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich;
 potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać;
 wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
 współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych;
 potrafi wykorzystać swoją wiedzę w  zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
 współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
 próbuje samodzielnie rozwiązać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania;
 rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
 przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania.

Grupa 6-latków (jeśli znajduje się w przedszkolu)

Cel: Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych

o Efekty działań wychowawczych

Dziecko:
 rozumie, jak odnosić się do innych i  okazywać szacunek;
 potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
 potrafi rozróżniać, wartościować normy i  zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów;
 umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje;
 nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
 rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju;
 okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
 jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.;
 stosuje się do podstawowych przepisów savoir-vivre’u.

o Efekty działań wychowania patriotycznego

Cel: Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka-patrioty

Dziecko:
 zna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);
 będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
 pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy,      zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
 będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, sztandar);
 nauczy się tolerancji;
 pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny;
 będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.