Wrzesień 8 2014

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
REGULAMIN PRZEDSZKOLA

I. Wstęp
1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu przedszkola , Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. regulujących zasady funkcjonowania placówki, wytycznych Wydziału Edukacji i  ustaleń Rady pedagogicznej.
2. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, której zadaniem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej i realizowanie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
3. W placówce funkcjonują tylko oddziały zapewniające dzieciom opiekę powyżej 5 godzin dziennie i cztery posiłki (śniadanie 8:30; II śniadanie 10:15; II danie obiadowe 11:30,zupa z podwieczorkiem 14:00).
4. Zasady przyjęcia dziecka do placówki określa regulamin rekrutacji ustalany z organem prowadzącym.

II. Frekwencja dziecka.
1. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, leczenie sanatoryjne). Każda nieobecność dziecka spełniającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne musi być usprawiedliwiona na piśmie u nauczycielek prowadzących oddział.
3. Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie w miesiącu poprzedzającym rezygnację.
4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami chorobowymi nie wolno przyprowadzać.
5. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
6. W placówce nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.
7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

III. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna), w sali przedszkolnej, dziecka pracownikowi przedszkola, za jego bezpieczeństwo odpowiadają pracownicy placówki do czasu odbioru z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna).
3. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono też być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
4. Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku (np. upojenie alkoholowe).
5. O wypadku odmowy wydania dziecka pracownik przedszkola informuje dyrektora placówki. W tym przypadku przedszkole zobowiązuje się powiadomić inne osoby uprawnione do odbioru dziecka.
6. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia tel. rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
7. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 0,5 godziny. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.
8. Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
9. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Higiena i wyposażenie dziecka.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, w strój ułatwiający samodzielne ubranie i rozebranie się.
2. Przedszkolak powinien posiadać obuwie zmienne, chusteczki do nosa, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku, ubranie na zmianę (bielizna, bluzka, spodnie, rajstopy, skarpety, spódnica itp.), dzieci 3-letnie poduszeczkę i piżamkę (rzeczy należy podpisać).
3. Każde dziecko ma indywidualną szafkę w szatni. W szatni należy zachować porządek.
4. Rodzice zobowiązani są do wymiany zużytych szczoteczek do zębów w miarę potrzeb.
5. Rodzice zobowiązani są do okresowego kontrolowania czystości włosów dziecka, a w przypadku zauważenia wszawicy do poinformowania nauczycielek o tym fakcie.

IV. Opłata za świadczenia w przedszkolach.
1. Zasady odpłatności za świadczenia w przedszkolach ustala organ prowadzący w drodze uchwały.
2. Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
3. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa.
4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 0,145 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:
50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko
75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko

6. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Wysokość zaliczki ustala dyrektor i podaje do wiadomości w formie zarządzenia.
8. W przypadku nieobecności dziecka , trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
9. Dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za przedszkole po terminie , może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.
10. Nie uiszczenie opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności spowoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.
11. Zajęcia dodatkowe, organizowane na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i prowadzone przez osoby z zewnątrz (np. nauka języków obcych, nauka tańca) prowadzone są po godzinach realizacji podstawy programowej i są dodatkowo płatne przez rodziców.

V. Prawa i obowiązki dzieci.
1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do placówki jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
2. W szczególności przedszkolak ma prawo do:
– serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
– edukacji i zabawy,
– korzystania z pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
– ochrony i poszanowania godności.
3. Przedszkolak ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych dzieci, szanowania ich i troszczenie się o swoje otoczenie.
4. Przedszkolak ma obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do pracowników przedszkola i gości przybyłych do placówki.