Wrzesień 8 2014

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
REGULAMIN PRZEDSZKOLA
    I. Wstęp

 1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu przedszkola, Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. regulujących zasady funkcjonowania placówki, wytycznych Wydziału Edukacji i ustaleń Rady Pedagogicznej.
 1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, której zadaniem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej i realizowanie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
 2. W placówce funkcjonują tylko oddziały zapewniające dzieciom opiekę powyżej 5 godzin dziennie i cztery posiłki (śniadanie 8:30; II śniadanie 10:15; zupa 11:30, obiad z podwieczorkiem 14:00).
 3. Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnejw przypadku stwierdzonej i udokumentowanej diety pokarmowej.
 4. Zasady przyjęcia dziecka do placówki określa regulamin rekrutacji ustalany z organem prowadzącym przedszkole.

   II. Frekwencja dziecka.

 1. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 2. Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie w miesiącu poprzedzającym rezygnację.
 3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
 4. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka  nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 5. W przedszkolu nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.
 6. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

 

III. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków, drzwi przedszkola zamykane są o godz. 8:15 a otwierane o godz. 14:15.
 3. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby, które posiadają psychofizyczną zdolność do zapewnienia dziecku bezpiecznej i należytej opieki. W przypadku stwierdzenia braku zdolności zapewnienia takiej opieki dziecko nie zostanie wydane.
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią, ale po ukończeniu
  przez nią 10 roku życia będzie respektowane przez przedszkole wyłącznie wówczas, gdy rodzice złożą pisemne oświadczenie przyjmując na siebie pełne konsekwencje
  i odpowiedzialność prawną.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela.
 6. Na telefoniczną prośbę rodzica dziecko nie jest wydane osobie nie posiadającej pisemnego upoważnienia.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczyciela.
 9. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej nie dłużej niż godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel powiadamia dyrektora bądź jego zastępcę.
 13. Dzieci nie powinny przynosić do placówki rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Dziecko może do przedszkola w piątki przynosić zabawki. Za przyniesione zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Higiena i wyposażenie dziecka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, w strój ułatwiający samodzielne ubranie i rozebranie się.
 2. Przedszkolak powinien posiadać obuwie zmienne, chusteczki do nosa, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku, ubranie na zmianę (bielizna, bluzka, spodnie, rajstopy, skarpety, spódnica itp.), dzieci 3-letnie  poduszeczkę i piżamkę (rzeczy należy podpisać).
 3. Każde dziecko ma indywidualną szafkę w szatni. W szatni należy zachować porządek.
 4. Rodzice zobowiązani są do wymiany zużytych szczoteczek do zębów w miarę potrzeb.
 5. Rodzice zobowiązani są do okresowego kontrolowania czystości włosów dziecka, a w przypadku zauważenia wszawicy, robaczycy lub choroby zakaźnej do poinformowania nauczycielek o tym fakcie i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

V. Opłata za świadczenia w przedszkolach.

 1. Zasady odpłatności za świadczenia w przedszkolach ustala organ prowadzący  w drodze uchwały.
 2. Opłata miesięczna dla dzieci obejmuje wszystkie godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 3. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (grupa 6-latków) są zwolnione z opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł.
 5. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:

50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko

75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko

100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko

 1. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności  uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Wysokość zaliczki ustala dyrektor i podaje do wiadomości w formie zarządzenia.
 3. W przypadku nieobecności dziecka, trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
 4. Dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za przedszkole po terminie, może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.
 5. Ubezpieczenie dziecka  od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci na terenie przedszkola, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek przedszkolnych w kraju jest dobrowolne. Obligatoryjny pozostaje wymóg ubezpieczania dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

 

VI. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 1. Dziecko ma prawo do:
  a)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  b)    pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności
  c)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
  d)   swobody wyrażania myśli i przekonań,
  e)    rozwijania zdolności, zainteresowań
  f)    pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

2. Przedszkolak ma obowiązek:
a)   szanować godność i wolność drugiego człowieka
b)   respektować polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych pracujących w przedszkolu
c)    kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych
d)   informować nauczyciela o swoich problemach
e)    postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną
f)   stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych
g)   nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolego
h)   dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczeni
i)   sprzątać zabawki po skończonej zabawie
j)   nie przeszkadzać innym w zabawi
k)   wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków
l)   przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim
m)  dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych
n)  zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek
o)  przestrzegać  wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękn
p)   przyjaźnie odnosić się do świata przyrody

  3. Rodzic ma prawo do:

a)  zapoznawania się z planami pracy przedszkola, planami finansowymi i innymi wynikającymi z zadań statusowych przedszkola
b)  informacji ogólnych na temat działalności przedszkola (umieszczane są na tablicy ogłoszeń)
c)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
d)  informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola
e)    rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć zajęciach adaptacyjnych i otwartych, imprezach           ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach oraz innych formach działalności statutowej przedszkola

4. Rodzic ma obowiązek do:

a)  Poznania i przestrzegania treści statutu przedszkola
b)  czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach
c)  zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń
d)  dbałości o czystość i estetyczny wygląd dziecka
e)  regularnego i terminowego wnosić opłaty za przedszkole
f)  systematycznego przekazywania nauczycielowi niezbędne informacje mające znaczenie dla psychicznego i   fizycznego zdrowia dziecka
g)  corocznego składania zaświadczenia lekarskiego o wymogach diety pokarmowej dla dziecka z dietą;
h)  przekazywania nauczycielowi pracującemu w grupie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego.

 

6 COMMENTS :

 1. Pingback: efcaxdszdfszgd

 2. Pingback: m980u9oy9y98o8y9pm

 3. Pingback: m90uojmuy7hjhhhh

 4. Pingback: rxc43rw435tr53t453t

 5. Pingback: book holiday taxi

 6. Pingback: TAXI TO GATWICK FROM BRIGHTON

Komentarze zamknięto.