8 września 2014

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
REGULAMIN PRZEDSZKOLA

I. Wstęp

 1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu przedszkola, Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. regulujących zasady funkcjonowania placówki, wytycznych Wydziału Edukacji i ustaleń Rady Pedagogicznej.
 1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, której zadaniem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej i realizowanie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
 2. W placówce funkcjonują tylko oddziały zapewniające dzieciom opiekę powyżej 5 godzin dziennie i cztery posiłki (śniadanie 8:30; II śniadanie 10:15; zupa 11:30, obiad z podwieczorkiem 13:45).
 3. Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnejw przypadku stwierdzonej i udokumentowanej diety pokarmowej.
 4. Zasady przyjęcia dziecka do placówki określa regulamin rekrutacji ustalany z organem prowadzącym przedszkole.

II. Frekwencja dziecka.

 1. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 2. Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie w miesiącu poprzedzającym rezygnację.
 3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
 4. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka  nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 5. W przedszkolu nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.
 6. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

III. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków, drzwi przedszkola zamykane są o godz. 8:15 a otwierane o godz. 14:30.
 3. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby, które posiadają psychofizyczną zdolność do zapewnienia dziecku bezpiecznej i należytej opieki. W przypadku stwierdzenia braku zdolności zapewnienia takiej opieki dziecko nie zostanie wydane.
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią, ale po ukończeniu
  przez nią 10 roku życia będzie respektowane przez przedszkole wyłącznie wówczas, gdy rodzice złożą pisemne oświadczenie przyjmując na siebie pełne konsekwencje
  i odpowiedzialność prawną.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela.
 6. Na telefoniczną prośbę rodzica dziecko nie jest wydane osobie nie posiadającej pisemnego upoważnienia.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczyciela.
 9. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej nie dłużej niż godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel powiadamia dyrektora bądź jego zastępcę.
 13. Dzieci nie powinny przynosić do placówki rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Dziecko może do przedszkola w piątki przynosić zabawki. Za przyniesione zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Higiena i wyposażenie dziecka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, w strój ułatwiający samodzielne ubranie i rozebranie się.
 2. Przedszkolak powinien posiadać obuwie zmienne, chusteczki do nosa, szczoteczkę       i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku, ubranie na zmianę (bielizna, bluzka, spodnie, rajstopy, skarpety, spódnica itp.), dzieci 3-letnie  poduszeczkę             i piżamkę (rzeczy należy podpisać).
 3. Każde dziecko ma indywidualną szafkę w szatni. W szatni należy zachować porządek.
 4. Rodzice zobowiązani są do wymiany zużytych szczoteczek do zębów w miarę potrzeb.
 5. Rodzice zobowiązani są do okresowego kontrolowania czystości włosów dziecka,        a w przypadku zauważenia wszawicy, robaczycy lub choroby zakaźnej do poinformowania nauczycielek o tym fakcie i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

V. Opłata za świadczenia w przedszkolach.

 1. Zasady odpłatności za świadczenia w przedszkolach ustala organ prowadzący             w drodze uchwały.
 2. Opłata miesięczna dla dzieci obejmuje wszystkie godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 3. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (grupa 6-latków) są zwolnione z opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00                i po 13.00 wynosi 1,00 zł.
 5. Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych wprowadza się ulgi w opłacie w wysokości:

50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko

75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko

100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko

 1. Opłata za wyżywienie i liczbę godziny płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności  uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Wysokość zaliczki ustala dyrektor i podaje do wiadomości w formie zarządzenia.
 3. W przypadku nieobecności dziecka, trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
 4. Dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za przedszkole po terminie, może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.
 5. Ubezpieczenie dziecka  od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci na terenie przedszkola, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek przedszkolnych w kraju jest dobrowolne. Obligatoryjny pozostaje wymóg ubezpieczania dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

VI. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 1. Dziecko ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań,
 5. rozwijania zdolności, zainteresowań
 6. pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 1. Przedszkolak ma obowiązek:
 1. szanować godność i wolność drugiego człowieka
 2. respektować polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych pracujących w przedszkolu
 3. kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych
 4. informować nauczyciela o swoich problemach
 5. postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną
 6. stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych
 7. nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom
 8. dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia
 9. sprzątać zabawki po skończonej zabawie
 10. nie przeszkadzać innym w zabawie
 11. wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków
 12. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim
 13. dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych
 14. zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek
 15. przestrzegać  wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno
 16. przyjaźnie odnosić się do świata przyrody
 17. Rodzic ma prawo do:
 18. zapoznawania się z planami pracy przedszkola, planami finansowymi i innymi wynikającymi z zadań statusowych przedszkola
 19. informacji ogólnych na temat działalności przedszkola (umieszczane są na tablicy ogłoszeń)
 20. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
 21. informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola
 22. rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć zajęciach adaptacyjnych i otwartych, imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.
 23. Rodzic ma obowiązek do:
 24. Poznania i przestrzegania treści statutu przedszkola
 25. czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach
 26. zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń
 27. dbałości o czystość i estetyczny wygląd dziecka
 28. regularnego i terminowego wnosić opłaty za przedszkole
 29. systematycznego przekazywania nauczycielowi niezbędne informacje mające znaczenie dla psychicznego i fizycznego zdrowia dziecka
 30. corocznego składania zaświadczenia lekarskiego o wymogach diety pokarmowej dla dziecka z dietą;
 31. przekazywania nauczycielowi pracującemu w grupie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego.

120 COMMENTS :

 1. Pingback: w88club

 2. Pingback: Gshock

 3. Pingback: silk shirt mens

 4. Pingback: kucukcekmece escort

 5. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy canada pharmacy

 6. Pingback: Victor Metlege

 7. Pingback: Buy Ecstasy Pills Online

 8. Pingback: happyruck.com

 9. Pingback: happyluke

 10. Pingback: adam and eve coupon codes

 11. Pingback: best way to clean shit off sex toys

 12. Pingback: Karikatur

 13. Pingback: sirinevler escort

 14. Pingback: happyluke

 15. Pingback: comprar aceite de oliva ecologico

 16. Pingback: comprar aceite de oliva

 17. Pingback: https://ad.beegix.com/search/katorsex-com

 18. Pingback: Shrooms Vancouver

 19. Pingback: www.canadianpharmacyking.com

 20. Pingback: ivermectil pediatric dosing

 21. Pingback: Great Dane Puppies for sale in North Dakota

 22. Pingback: silk shirt mens

 23. Pingback: male sex toys

 24. Pingback: mersin escort

 25. Pingback: best adjustable beds

 26. Pingback: matka result

 27. Pingback: https://nhacaivn88.com

 28. Pingback: vnw88.com

 29. Pingback: перевод денег на карту украины

 30. Pingback: Vietnamese Food Nanaimo

 31. Pingback: https://letou1vnn.com

 32. Pingback: https://www.yumpu.com/user/amircani {yumpu.com|Amircani Law}

 33. Pingback: vibrating panties

 34. Pingback: p spot massagers

 35. Pingback: soundcloud.com

 36. Pingback: battery vibrators

 37. Pingback: best male stroker

 38. Pingback: Airsep focus

 39. Pingback: female vacuum pump

 40. Pingback: Canadian website

 41. Pingback: Best Masturbator

 42. Pingback: Maryland Criminal Lawyer

 43. Pingback: สมัคร lottovip

 44. Pingback: ivermectin online without prescription

 45. Pingback: hosting deals

 46. Pingback: MILF Porn

 47. Pingback: commercial real estate

 48. Pingback: lottovip สมัครสมาชิก

 49. Pingback: priligy instructions

 50. Pingback: สมัคร ruay

 51. Pingback: male stroker toy

 52. Pingback: realistic dong

 53. Pingback: how to use lifelike dildo

 54. Pingback: سکسی کوردی

 55. Pingback: Cannabis Oil

 56. Pingback: 1gom7m

 57. Pingback: bet88

 58. Pingback: 메이저놀이터

 59. Pingback: https://fblink88vn.com

 60. Pingback: sbobet

 61. Pingback: 먹튀검증소

 62. Pingback: bk88vn

 63. Pingback: 99defi P2P platfrom

 64. Pingback: okmeydani escort

 65. Pingback: link fun88

 66. Pingback: beachtobaydive.com

 67. Pingback: site de streaming

 68. Pingback: kaspersky antywirus

 69. Pingback: private car delivery service

 70. Pingback: keonhacai

 71. Pingback: hydroxychloroquinne for lupus erythematosus

 72. Pingback: french streaming

 73. Pingback: streaming gratuit

 74. Pingback: melhores smartphones

 75. Pingback: Decentralized Crypto Exchange

 76. Pingback: Source

 77. Pingback: sbotop

 78. Pingback: His Secret Obsession

 79. Pingback: pocket stroker

 80. Pingback: Bartier Perry

 81. Pingback: sex toy myths and facts

 82. Pingback: sex toys

 83. Pingback: how to use a silicone penis ring

 84. Pingback: adam and eve thruster

 85. Pingback: w88ok

 86. Pingback: male stroker toy

 87. Pingback: best in ottawa

 88. Pingback: beretta m9 for sale

 89. Pingback: 안전놀이터

 90. Pingback: 피망포커머니

 91. Pingback: the luck force talisman

 92. Pingback: fahrenheit robot

 93. Pingback: bk88

 94. Pingback: fun88126

 95. Pingback: fb88

 96. Pingback: trip to murchison falls

 97. Pingback: - tradervn lừa đảo

 98. Pingback: deltasone medscape

 99. Pingback: xtb scam

 100. Pingback: elina

 101. Pingback: Godfather Og strain

 102. Pingback: big chief extracts blackwater og

 103. Pingback: stromectol medscape

 104. Pingback: diablo 2 resurrected

 105. Pingback: African gray parrot for sale

 106. Pingback: West Highland White Terrier puppies for sale

 107. Pingback: OXYCODONE FOR SALE

 108. Pingback: St John's and St Peter's CofE Academy

 109. Pingback: about canada pharmacy

 110. Pingback: alternative to ebay

 111. Pingback: blow job sex toy

 112. Pingback: vibrator

 113. Pingback: is the viagra you buy online real

 114. Pingback: projektant wnętrz Gdynia

 115. Pingback: بديل تروكولر

 116. Pingback: how to order cialis online

 117. Pingback: pc apps for windows 10

 118. Pingback: pc games for windows 10

 119. Pingback: free download for windows 8

 120. Pingback: free app for laptop

Komentarze zamknięto.