Wrzesień 8 2014

Statut Przedszkola

STATUT
Przedszkola Miejskiego Nr 23
im. Małego Tygryska Pietrka
w Gorzowie Wlkp.
ul. Wróblewskiego 32

Podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U.z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 2006r.nr 97, poz. 674 z  późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2001 nr 61, poz. 624 z  późniejszymi zmianami)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (Dz. U. nr 23, poz. 225 z  późniejszymi zmianami)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z  jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26/2004, poz.232 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)
7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r.w sprawie świadectw dyplomów, państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. z 2010 r. nr 97, poz. 624)
8. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( dz. U. z 2010r.Nr.228, poz. 1487)

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 23 w Gorzowie Wlkp.,
2. statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola,
3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu,
4. wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
5. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego,
6. organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Gorzów Wlkp.
7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§1
Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu:
1. Przedszkole Miejskie Nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
2. Jest przedszkolem publicznym.
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Wróblewskiego 32,

telefonu 095 7350678.
4. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
e) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Rodzice, nauczyciele na zasadach określonych w Statucie, współdziałają
ze sobą w sprawach opieki nad dziećmi oraz ich wychowania i kształcenia.
3. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
4. W zakresie działalności wychowawczej Przedszkole w szczególności:
a) rozwija w dziecku pozytywny obraz własnej osoby przez poznawanie
i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości,
b) wzmacnia więź uczuciową z rodziną,
c) inspiruje aktywną postawę wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia,
d) budzi poczucie więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką
ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego miasta Gorzowa,
e) rozwija wrażliwość estetyczną i twórczą,
f) przygotowuje do organizowania i wykonywania pracy.
5. Przedszkole w ramach realizowanego programu wskazuje na współczesne zagrożenia społeczne dzieci oraz na postawy i zachowania alternatywne względem tych zagrożeń.
6. Przedszkole umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności poprzez:
a) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.
7. W zakresie działalności opiekuńczej Przedszkole w szczególności:
a) realizuje obowiązujące w przedszkolach ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny oraz zapewnia dzieciom poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim, zwłaszcza podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także wyjaśnia konieczność i elementarne sposoby respektowania tych zasad ( zgodnie z odrębnym regulaminem bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu),
b) pobudza świadomość dotyczącą zdrowia i jego zagrożeń,
c) wyrabia nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i higieną życia codziennego,
d) kształtuje prawidłową postawę fizyczną,
e) wyzwala ekspresję i rozwija sprawność ruchową przez zabawy i ćwiczenia organizowane przez wychowawców oddziałów oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

8. Przedszkole umożliwia dziecku udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez powołanie Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w tym predyspozycji i uzdolnień.
b) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania i do możliwości kadrowych placówki
c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb dziecka i możliwości kadrowych przedszkola
d) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem
e) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psych.-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
f) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych
g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych
h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli
i) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
j) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
10. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały.
a) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w tym
w trakcie wycieczek organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
b) dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych do udziału w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, o których mowa w ust. 2.
c) obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Przedszkole określają odrębne przepisy.
d) szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem określa Regulamin bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
11. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z Przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zgodnie z przyjętą Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

§3
1. W Przedszkolu działają poniższe organy:
A. Dyrektor,
B. Rada Pedagogiczna,
C. Rada Rodziców

A.DYREKTOR PRZEDSZKOLA

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Przedszkole na podstawie odrębnych przepisów.
3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Przedszkola.
4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji podstawowych zadań Przedszkola w szczególności:
a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do Przedszkola, przenoszenia ich między oddziałami oraz w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do Przedszkola,
b) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
c) powierzanie nauczycielom opieki nad oddziałami,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji obserwacji,
e) dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego
f) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.
g) przygotowanie programu /projektu/ pracy Przedszkola,
h) opracowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie do zatwierdzenia przez organ prowadzący,
i) ustalenie ramowego rozkładu dnia pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
j) opracowanie planu finansowego Przedszkola,
k) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej .
l) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosowanie przepisów określających zasady gospodarki finansowej.
m) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Przedszkola,
n) organizowanie wyposażenia Przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,
o) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Przedszkola,
p) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli,
q) organizowanie przeglądów technicznych obiektów przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
r) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Przedszkola.
s) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
t) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Przedszkola,
u) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w szczególności:
a) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
b) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
c) decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
e) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
-zasięgania opinii: w sprawach organizacji Przedszkola, regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników Przedszkola,
regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
f) ustala plan urlopów
g) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
6. Dyrektor jest przedstawicielem Przedszkola na zewnątrz.
7. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej, jest jej Przewodniczącym.
a) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku przedszkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,
b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy Przedszkola,
c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola.
8. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
9. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców i rodzicami.
10. W Przedszkolu tworzy się, na zasadach pracy społecznej stanowisko wicedyrektora

B. RADA PEDAGOGICZNA

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać udział także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin jej działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
a) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
c) kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami organu Przedszkola.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie rocznych planów pracy Przedszkola
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do Przedszkola,
e) uchwalenie i nowelizacja Regulaminu swojej działalności
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Przedszkole,
b) przedłużenie powierzenia stanowiska / na następną kadencję / dotychczasowemu Dyrektorowi,
c) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Przedszkolu oraz odwoływanie z tych stanowisk,
d) organizację pracy Przedszkola,
e) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczaniem do użytku,
f) projekt planu finansowego Przedszkola,
g) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
h) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
i) podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.
7. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w każdej innej sprawie.
8. Rada Pedagogiczna może ponadto:
a) wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Przedszkolu,
b) delegować swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

A. RADA RODZICÓW

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. Art. 53 – 54 ustawy, stosuje się odpowiednio.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem przedstawicieli do Rady Przedszkola, określa regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 uchwalony przez Radę Rodziców,
nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
6. Rada Rodziców może występować do innych organów Przedszkola z wnioskiem i opinią dotyczącymi wszystkich spraw w Przedszkolu,
7. Rada Rodziców może zwrócić się do Dyrektora o informacje w sprawie realizacji planu pracy Przedszkola.
8. Rada Rodziców uprawniona jest do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem opinii na temat pracy Przedszkola.
9. Rada Rodziców może zgromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.
10. Zasady wydatkowania środków Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

§4

1.Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą wspierają się wzajemnie w wykonywaniu swoich zadań poprzez:
a) wspólne ustalanie i realizację działań mających na celu dobro wychowanków
i podnoszenie jakości pracy przedszkola,
b) poznanie kompetencji własnych i innych organów określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,
c) działanie w ramach własnych kompetencji,
2.Wszystkie organy przedszkola na bieżąco wymieniają między sobą informacje dotyczące podejmowanych działań lub decyzji poprzez:
a) organizowanie zebrań i posiedzeń zarówno doraźnych jak i planowych,
b) indywidualne kontakty,
c) przekazywanie informacji na piśmie np. poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń.
3.Spory między organami przedszkola rozwiązywane są:
a) przez dyrektora metodą negocjacji i porozumienia, przy współudziale i po wysłuchaniu wszystkich stron oraz umożliwieniu im wymiany opinii we wszystkich kwestiach spornych,
b) przez utworzenie komisji wewnątrz przedszkolnej z udziałem przedstawicieli organów przedszkola, nie będących stroną w sporze,
c) w przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów organy mogą w zależności od treści sporu, odwołać się do wyższych instytucji (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp.),
d) ostateczna decyzja należy do dyrektora,
e) w sporach nierozstrzygniętych dyrektor zasięga opinii radcy prawnego.

§5

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Na wniosek Rady Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego – dzieci mogą być grupowane według np. ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Dyrektor powierza oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowych zadań.
4. W miarę możliwości organizacyjnych Przedszkola nauczyciel prowadzi oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu.
5. Godzina zajęć w Przedszkolu równa jest godzinie zegarowej – trwa 60 minut, z tym, że:
czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
6. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
7. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe na pisemny wniosek rodziców i prowadzone przez osoby zatrudnione z zewnątrz (np. nauka języków obcych, zajęcia rytmiczno-muzyczne itp.). Zajęcia te odbywają się po realizacji podstawy programowej.
8. Rodzice mogą wyrażać opinie w sprawie doboru nauczyciela, któremu Dyrektor powierza oddział.

§6.
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku , na podstawie planu pracy oraz planu finansowego Przedszkola. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole. W arkuszu organizacyjnym określa się
a) czas pracy poszczególnych oddziałów
b) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

§7
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej:

6.00-7.30- schodzenie się dzieci, samorzutne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, praca wspierająca indywidualny rozwój dziecka, zabawy dowolne w sali

7.30-8.30 – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, inscenizowane badawcze, zabawy i ćwiczenia poranne organizowane z całą grupą, wyznaczenie dyżurnych (w grupach starszych), przygotowanie do śniadania: dyżury dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta poranna

8.30-8.45 – śniadanie

8.45-9.00 – mycie zębów przez dzieci i pełnienie dyżurów: ścieranie stolików

9.00-10.00 – zajęcia organizowane dla wszystkich dzieci:
grupa 3-latków jedno zajęcie 15 – 20 min.
grupa 4-latków jedno zajęcie do 25 min.
grupa 5-latków dwa zajęcia po 20 – 25 min. (między zajęciami 10 min. przerwy na załatwienie potrzeb fizjologicznych)
grupa 6-latków dwa zajęcia po 25-30 min. (między zajęciami 10 min. przerwy na załatwienie potrzeb fizjologicznych)

10.00-10.15 – przygotowanie do II śniadania: dyżur dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta

II śniadanie

10.15-11.15 – zabawy na powietrzu; wycieczki i spacery po okolicy, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze
11.15-11.30 przygotowanie do obiadu: dyżury dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta
11.30- 11.45 obiad ( II danie)
11.30-13.45 – grupa 3 i4 – latków: leżakowanie, pozostałe grupy: zabawy dowolne i tematyczne; słuchanie bajek z płyt, kaset oraz czytanych przez nauczycielkę: słuchanie muzyki relaksacyjnej; realizowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju poszczególnych dzieci; zabawy na powietrzu; wycieczki i spacery po okolicy;

13.45-14.00- ubieranie się dzieci z grupy 3 i 4-latków po leżakowaniu; przygotowanie do obiadu: dyżur dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta

14.00-14.30- obiad ( zupa i podwieczorek)

14.30-15.30- zajęcia i zabawy wspierające indywidualny rozwój dzieci, wyjścia do Biblioteki; zajęcia dodatkowe dla zapisanych dzieci, religia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15.30-17.00 rozchodzenie się dzieci do domu: ćwiczenia i zabawy o charakterze utrwalającym zdobytą wiedzę i umiejętności; gry i zabawy stolikowe; zabawy indywidualne i zbiorowe w sali oraz rekreacyjne na powietrzu; osobisty kontakt nauczyciela z rodzicami – rozmowy nt. postępów dzieci i ich zachowania.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§8
1. Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia z przerwą w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole.
2. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin, to jest od 600 do 1700
w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. W Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp. w godzinach od 8.00 do 13.00 jest realizowana bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
4. Opłaty za świadczenia w placówce ustala organ prowadzący przedszkole w drodze Uchwały Rady Miasta Gorzów Wlkp.
5. Płatności za świadczenia w placówce pobierane są na podstawie Zasad pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
6. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a ustawy.
7. Warunki korzystania z żywienia przez pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.
8. Aktualną wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia (miejsce wnoszenia, wskazanie konta, sposób – gotówka, czek, przelew; terminy) Dyrektor podaje do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§9

1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami: administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

A. NAUCZYCIELE

4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
5. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego w szczególności poprzez:
-realizację obowiązujących programów wychowania w Przedszkolu,
-stosowanie właściwych metod pracy,
-systematyczne przygotowanie się do zajęć,
-pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
-właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej
-dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt przedszkolny,
b) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
c) udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomoc w przezwyciężaniu ich trudności i niepowodzeń, współpracując w koniecznym zakresie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną lub inną.
6. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
7. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel ma przeprowadzić za zgodą rodzica analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
8. Nauczyciel ma obowiązek do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotować informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6-letnich.
9. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
a) informują rodziców o wynikach diagnozy przedszkolnej ich dziecka
b) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
c) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
d) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci
10. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
11. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.
12. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
13. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.
14. Do podstawowych zadań nauczyciela należy doskonalenie umiejętności zawodowych, w szczególności poprzez:
a) pracę własną,
b) udział w pracach WDN,
c) korzystania z form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty)
15. Nauczyciele mogą tworzyć WDN.
16. Pracą WDN kieruje, powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
17. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok przedszkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Przedszkola.
18. Cele i zadania zespołu WDN obejmują:
a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowania w Przedszkolu
b) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
c) współdziałanie oraz wymiana doświadczeń,
d) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Przedszkolu autorskich, innowacji i eksperymentalnych programów wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych

B.INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:
I. Pracownicy ekonomiczni – księgowa:
1. Prowadzenie rachunkowości Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające w szczególności na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów,
b) bieżącym, prawidłowym prowadzeniu księgowości stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów o rachunkowości,
c) nadzorowaniu całokształtu prac / prowadzenie / z zakresu rachunkowości.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Przedszkola, w szczególności:
a) wykonywanie dyspozycji Dyrektora środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami w zakresie zasad wykonywania budżetu, gospodarowania środkami pozabudżetowymi i innymi – będącymi w dyspozycji Przedszkola,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych przez Przedszkole,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych z partnerami,
d) zapewnienie terminowej windykacji – ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowej spłaty zobowiązań.
3. Dokonywanie kontroli wewnętrznej ze szczegółowym uwzględnieniem: kontroli legalności dokumentów finansowo – księgowych, gospodarowania składnikami majątkowymi Przedszkola, wykonania planów finansowych i wprowadzenia korekt w trakcie roku budżetowego.
4. Współudział w opracowywaniu preliminarzy finansowych, przepisów wewnętrznych gospodarki finansowej Przedszkola, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji okresowych.
5. Dowodem dokonania przez księgowego kontroli wewnętrznej, o której mowa wyżej w pkt. 4 – jest podpis złożony na dokumencie finansowo – księgowym. Podpis oznacza akceptację operacji.
6. Księgowy dokonuje opracowań zbiorczych sprawozdań finansowych za przyjęte okresy rozliczeniowe w budżecie.
7. Informuje na bieżąco Dyrektora o wszelkich problemach gospodarki finansowo – księgowej Przedszkola.

II. Pracownicy administracyjni – administrowanie – kierownik gospodarczy Przedszkola:
Prowadzi zaopatrzenie Przedszkola. Kieruje i nadzoruje proces żywienia
w placówce. Sprawuje pośredni nadzór nad pracownikami kuchni.
W szczególności zaś:
1. Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia Przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze oraz odzież roboczą i ochronną.
2. Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.
3. Kieruje żywieniem w Przedszkolu oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniami posiłków, dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Sporządza raporty żywieniowe oraz pilnuje przestrzegania kwotowych stawek żywieniowych w przyjętym okresie rozliczeniowym.
5. Uczestniczy w planowaniu – układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 7 – 10 dni do wiadomości zainteresowanych.
6. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady obiegu dokumentacji finansowo – księgowej. Prowadzi magazyn podstawowy.
7. Uczestniczy w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych, w razie potrzeby – także w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
8. Odpowiada materialnie za powierzone kwoty pieniężne pobierane w ramach zaliczek, za materiały i surowce znajdujące się w magazynie Przedszkola
9. Bieżąco informuje Dyrektora Przedszkola we wszystkich sprawach z zakresu gospodarowania zapleczem żywieniowym i gospodarczym.

III. Pracownicy obsługi: woźne, konserwator, kucharki
1. Współpracują z Dyrektorem i nauczycielami Przedszkola w wychowaniu dzieci oraz utrzymywaniu porządku w Przedszkolu i należytej dyscypliny pracy
2. Zachowując się taktownie wobec przełożonych, wychowanków i interesantów oraz postępując zgodnie z wymaganiami karności służbowej, unikają w swej pracy wszystkiego, co mogłoby obniżać poszanowanie, jakim winni się cieszyć pracownicy samorządowi.
3. Winna ich cechować
a) sumienność
b) punktualność w wykonywaniu obowiązków
c) troska o ład i porządek
d) dbałość o należyty stan mienia Przedszkola
e) poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycieli i interesantów oraz właściwa kultura życia codziennego
f) pełnią służbę w czasie i miejscu o charakterze określonym przez Dyrektora Przedszkola
4. Indywidualne zadania poszczególnych pracowników obsługi Dyrektor ustala odrębnie w indywidualnym zakresie czynności.

§10
1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola programu wychowania przedszkolnego.
2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie ( w rozliczeniu tygodniowym) przy czym:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu),dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęci dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
3. Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej. Podstawową formą pracy Przedszkola są zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze prowadzone w oddziałach, na podstawie miesięcznych planów pracy, opracowanych przez nauczycieli, których opiece powierzono oddziały
4.Nauczyciel, któremu powierzono oddział:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) we współdziałaniu z wychowankami i rodzicami planuje i realizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające poszczególnych wychowanków i integrujące zespół,
c) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
-ustalenia i poznania potrzeb rozwojowych dzieci,
-współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
-udzielania informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci,
-podejmowania dyskusji na tematy wychowawcze,
-włączenie ich w sprawy życia oddziału i Przedszkola.
d) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci.
5. Nauczyciel obowiązany jest do dokumentowania dokonywanych w pracy z wychowankami obserwacji pedagogicznych.
6. Realizując zadania wymienione w § 69 ust. 1 pkt. 3, nauczyciel
w szczególności spotyka się z rodzicami na spotkaniach, organizowanych nie rzadziej niż raz na semestr.
7. Informacje o spotkaniu przekazuje się rodzicom w sposób zwyczajowo przyjęty w  Przedszkolu, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem.

§11
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp.
2. W Przedszkolu działa Komisja Rekrutacyjna.
3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci wymagające odmiennego sposobu żywienia – dieta bezglutenowa, bezmleczna i bezjajeczna.
4. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
5. Do Przedszkola mogą też uczęszczać dzieci starsze, którym na prawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

§12
Wychowanek ma w szczególności prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu i zajęć organizowanych poza Przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
3. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
5. swobody wyrażania myśli i przekonań,
6. rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
7. pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

§13
Wychowanek może zostać skreślony z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku:

1. nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny
2. dwukrotnego, nieuzasadnionego uiszczenia opłaty za przedszkole po terminie płatności
3. nie uiszczenie opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności

§14
W przedszkolu przestrzegana jest Konwencja Praw Dziecka, która zapewnia:
1. Równość dzieci wobec praw.
2. Wrodzone prawo do życia, prawo do imienia, obywatelstwa, opieki rodziców.
3. Prawo łączenia rodzin.
4. Zakaz nielegalnego wywozu dzieci za granicę.
5. Prawo do swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka.
6. Prawo do wypowiedzi i swobody, do poszukiwania informacji.
7. Prawo do swobodnego zrzeszania się.
8. Prawo do swobody myśli, sumienia, wyznania.
9. Wolność pokojowych zgromadzeń.
10. Zakaz ingerencji w sferę życia prywatnego, rodzinnego, domowego,
w korespondencję.
11. Zakaz bezprawnych zamachów na honor i reputację.
12. Prawo dostępu do informacji i materiałów.
13. Prawo do opieki rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.
14. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
15. Prawo do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem.
16. Prawo do ubiegania się o status uchodźcy.
17. Obowiązek opieki państwa nad dziećmi niepełnosprawnymi.
18. Prawo do ochrony zdrowia.
19. Prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia społecznego.
20. Prawo do nauki.
21. Prawo do korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania własnej religii.
22. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
23. Prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym.
24. Ochrona przed używaniem środków narkotycznych.
25. Ochrona przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
26. Zakaz torturowania, orzekania kary śmierci i kary dożywotniego więzienia.
27. Ochrona przed poborem do wojska dzieci poniżej lat piętnastu.
28. Prawo do stosowania wobec dziecka oskarżonego wszystkich zasad wymiaru sprawiedliwości.

§15
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego /Urząd Miasta – Wydział Edukacji w Gorzowie/ oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem /Lubuskie Kuratorium Oświaty/, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nad działalnością Przedszkola w sprawach administracyjnych, organizacyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność Przedszkola wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§16
1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady funkcjonowania w Przedszkolu związków zawodowych regulują odrębne przepisy.
§17
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§18
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do załączników Statutów oraz aktów wydawanych w wyniku wykonywania postanowień Statutu.
3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

§19
Z wejściem w życie Statutu traci moc Statut Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Gorzowie Wlkp. z  1 stycznia 2011r.

§20
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.